=

Primary shutoff

Primary shutoff

Leaf spring primary shutoff

Leaf spring primary shutoff
Leaf spring primary shutoff

Primary shutoff

Primary shutoff
Primary shutoff

Closed primary shutoff

Closed primary shutoff
Closed primary shutoff
Top